ПРЕЗЕНАТЦИЈА НА РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ КЊИГЕ „РУСКО-СРПСКИ БРАТСКИ ОДНОСИ“ ЂОРЂА БОЈАНИЋА И ЗОРИЦЕ ПЕЛЕШ У РУСКОМ ДОМУ У ЧАСТ ДАНА ПОБЕДЕ

У Руском дому ће у част Дана победе, 11. маја 2017. у 18 часова, бити представљена  књига „Српско- руски братски односи“ Ђорђа Бојанића и Зорице  Пелеш на руском  и српском  језику. Књигу ће на руском језику презентовати Олег Фомченков Бровко, заменик атамана козачке дружине „Царевић Алексеј“, из града Кисловодска са Кавказа, који је један од њених преводилаца на руски језик. […]

Read more

ЛОЖНАЯ ВЕСТЬ И АПРЕЛЬСКАЯ ВОЙНА 1941 ГОДА В ЮГОСЛАВИИ

Резюме: Автор – Джордже Боянич, профессор истории в ОШ “Бубањские герои”, автор книг «Сербская история», «Сербско – русские  братские отношения», главный редактор сайта „Сербская история“ (srpskaistorija.com)  из г. Ниш в Сербии. В своей статье он пишет о драматичных  эпизодах  из истории своей страны, которые и сейчас не до конца изучены и  объяснены. 27 марта 1941 г. был совершен военный переворот […]

Read more

Димитријеви записи старији од Мирослављевог јеванђеља

Ис­тра­жи­ва­ње Вик­то­ра Са­ви­ћа се у из­ве­сној ме­ри осла­ња на ре­зул­та­те ра­ни­јих ис­тра­жи­ва­ња спро­ве­де­них у ино­стран­ству и на­ста­ло је у ди­ја­ло­гу с њи­ма. Он се ба­ви из­у­ча­ва­њем на­ше пи­сме­но­сти нај­ра­ни­јег пе­ри­о­да, ра­ног сред­њег ве­ка – а то је X–XI век. Ње­го­во са­зна­ње је од пр­во­ра­зред­ног зна­ча­ја за срп­ску кул­ту­ру и пи­сме­ност. Реч је о ње­го­вом ви­ше­го­ди­шњем му­ко­трп­ном иш­чи­та­ва­њу и фи­ло­ло­шком про­у­ча­ва­њу […]

Read more